You are here:--RETIREMENT OF FOLLOWING EXECUTIVES ON SUPERANNUATIONS W.E.F. 31/07/2017 A/N . WE WISH THEM A VERY HAPPY & PEACEFUL RETIRED LIFE.

RETIREMENT OF FOLLOWING EXECUTIVES ON SUPERANNUATIONS W.E.F. 31/07/2017 A/N . WE WISH THEM A VERY HAPPY & PEACEFUL RETIRED LIFE.

 

SL NO. NAME DESIGNATION SSA
1 RADHAKRISHAN DGM MR TD
2 UMESH S C DGM HSN  TD
3 MURGANOOR S D DGM CO BG
4 SREEDHARA N DGM BG TD
5 G SIVADASAN DGM BG TD
6 NAGAREDDY K S DGM CO BG
7 KADARAMANDALGI P K AGM HBL TD
8 UMAMAHESHWAR AGM TMR  TD
9 PATIL B M AGM BG TD
10 M R PURANIK AGM CO BG
11 RAMADASA PAI S AGM CO BG
12 BASWARAJ NAGAPPA S.D.E BIDAR TD
13 MAHADEVAPPA GONDABAL SDE RCR TD
14 A I ALLASAB SDE HBL  TD
15 N MANOHARAN SDE BG TD
16 RAJENDRA R SDE BG TD
17 R S NAIK SDE BG TD
18 ANANT MASUR SDE BM TD
19 T V SRIIDHAR SDE BG TD
20 SHRISHAIL MADIWAR SDE BM TD
21 PUTTARAMAIAH M SDE BG TD
22 K R HEGDE SDE KWR TD
23 SHANTILAL RATHOD SDE BG TD
24 RADHAKRISHNAN P PA CO BG
25 KAVERI P J.T.O MR  TD
26 CHENAKESHAVA K A J.T.O MR TD
27 GAYATHRI VINODA J.T.O CO BG
28 NANDAKUMAR H S J.T.O HSN TD
29 S M TURANUR J.T.O HBL TD
30 D Y DESAI J.T.O BJP TD
31 J M ANNAPPA RAO J.T.O TMR TD
32 SHIVASANKARPPA M J.T.O MYS TD
33 N G GUMMANI J.T.O KWR TD
34 CHANDRAPPA K J.T.O STP MR
Column 0 Column 1
Column 0 Value Column 1 Value
By |2017-09-06T07:45:29+00:00August 13th, 2017|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author: